Zespół Szkół Nr 11

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Przyjmowanie uczniów z orzeczeniem

Przyjmowanie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Drukuj

I. Wymagania formalne, dotyczące przyjęcia dziecka do szkoły.

 1. Podstawą przyjęcia dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Szkół Nr 11 jest:
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
  • Wolne miejsce w klasie integracyjnej. W klasie integracyjnej może być 3 - 5 uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju dysfunkcji dzieci.
  • Skierowanie z Departamentu Edukacji.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia do Gimnazjum Integracyjnego Nr 50 mają niepełnosprawni absolwenci SP Nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi (zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły).
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności - jeżeli dziecko je posiada (kserokopia). Dokument ten potrzebny jest szkole wyłącznie do celów sprawozdawczych dla PFRON oraz ewentualnego dowozu dziecka do szkoły busem MPK. Rodzice na specjalnych drukach potwierdzają posiadanie (bądź brak) tego dokumentu.
 4. Z rodzicami kandydata przeprowadzany jest wywiad dotyczący dziecka (stan zdrowia, mocne strony i ograniczenia, oczekiwania rodziców, możliwości szkoły). Informacje z wywiadu są informacjami poufnymi, które służą lepszemu poznaniu potrzeb dziecka.
 5. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania terminów związanych z uzyskaniem kolejnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli poprzednie straciło ważność, a dziecko nadal wymaga stosowania specjalnych form i metod pracy w procesie edukacji.

II. Zajęcia rewalidacyjne (nie dotyczy oddziałów przedszkolnych)

 1. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego korzystają z zajęć rewalidacyjnych, prowadzonych przez pedagoga specjalnego. Pedagog specjalny opracowuje dla każdego ucznia indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny. Program ten sporządzany jest w oparciu o następujące dokumenty:
  • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej (jeśli dziecko je posiada).
  • Zaświadczenia o stanie zdrowia.
  • Własne spostrzeżenia i badania pedagoga specjalnego oraz informacje z wywiadu z rodzicami.
  • Z programem zapoznawani są rodzice ucznia.
 


Certyfikaty

Szkoła Odkrywców Talentów Szkoła dbająca o bezpieczeństwo Szkoła bez przemocy
Szkoła z klasą
Szkoła promująca zdrowie WF z klasą